Profile klas

Klasa A  humanistyczno-prawnicza (patronacka)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną):
historia, wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa

Plan nauczania

Klasa humanistyczna pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej oraz Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować prawo, nauki polityczne i społeczne lub wybrać kierunki artystyczne, filologiczne, historię, kulturoznawstwo czy dziennikarstwo. Od klasy pierwszej realizowany jest w zakresie rozszerzonym język polski, natomiast od klasy drugiej również historia oraz wiedza o społeczeństwie. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka spośród: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: francuskiego, niemieckiego oraz chińskiego w ramach kół zainteresowań.

W klasie drugiej realizowany jest również dodatkowy przedmiot uzupełniający – Elementy prawa. Patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej.

Ponadto proponujemy naszym uczniom udział w licznych wykładach oraz seminariach na wyższych uczelniach, a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas wycieczek zagranicznych. Młodzież regularnie korzysta z oferty kulturalnej Poznania, wychodząc do teatrów, opery, muzeów oraz na koncerty. Program klasy pozwala na kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych oraz udział w licznych projektach. Uczniowie, których pasją jest dziennikarstwo, mają szansę redagowania gazetki szkolnej „Degówka” oraz nagrywania audycji „Radiowa Piętnastka”.

Klasa B biologiczno-geograficzna (patronacka)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia, geografia

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną): 
biologia, geografia

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, angielski w biznesie, matematyczna reaktywacja

Plan nauczania

Profil pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów mających rozległe i jeszcze nie do końca sprecyzowane zainteresowania. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast w klasie drugiej i trzeciej obowiązuje rozszerzony program nauczania biologii i geografii. Taki dobór przedmiotów otwiera drogę do studiowania na wielu kierunkach, takich jak: biologia, bioinżynieria medyczna, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, agroturystyka, geografia, kartografia, geodezja, hotelarstwo. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka spośród: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego.

W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: Elementy prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji UAM, dodatkowo szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej) oraz Angielski w biznesie, natomiast w klasie trzeciej: Matematyczna reaktywacja. Innowacyjny program Angielski w biznesie poszerza wiedzę na temat ekonomii i przygotowuje do odnalezienia się na rynku pracy. Natomiast Matematyczna reaktywacja pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu. Ponadto młodzież uczestniczy w projektach laboratoryjnych, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. W szkole funkcjonuje również koło turystyczne Per Pedes, które zainteresuje wszystkich miłośników górskich wycieczek i rajdów. Ponadto tradycją szkoły są, organizowane co roku, wyjazdy zagraniczne. W ramach zajęć popołudniowych proponujemy również naukę języków chińskiego, francuskiego oraz niemieckiego.

Klasa C turystyczno-językowa (patronacka)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
geografia,  język angielski/język niemiecki, informatyka

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną): 
geografia, pierwszy język obcy nowożytny

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, język niemiecki w turystyce, matematyczna reaktywacja

Plan nauczania

Klasa pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, adresowana jest do uczniów zainteresowanych geografią i dobrą znajomością języków obcych ale także naukami ekonomicznymi. To propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować geografię, geoinformatykę, geologię, kierunki filologiczne, turystykę i rekreację lub ekonomię. Wszystkie przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy drugiej. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka spośród: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: chińskiego, francuskiego oraz niemieckiego w ramach kół zainteresowań. Ponadto młodzież bierze udział w atrakcyjnych warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

W klasie drugiej realizowany jest dodatkowy przedmiot uzupełniający – Elementy prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji UAM, dodatkowo szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej). Ponadto ofertę tej klasy uzupełnia nowatorski przedmiot Niemiecki w turystyce, który znacznie poszerza praktyczną znajomość języka przydatną nie tylko na studiach kierunkowych, ale także w rozwijaniu pasji podróżniczych (kandydaci ubiegający się o przyjęcie do tej klasy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego na poziomie podstawowym). Naszą młodzież zachęcamy również do udziału w wyjazdach zagranicznych, w czasie których odwiedzamy atrakcyjne miejsca w Europie. Miłośników turystyki górskiej oraz rowerowej zainteresuje z pewnością możliwość uczestnictwa w Szkolnym Kole Turystycznym Per Pedes. W klasie trzeciej realizowany jest też innowacyjny przedmiot Matematyczna reaktywacja, który pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu.

Klasa D biologiczno-chemiczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia

Przedmioty dodatkowo punktowane (wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną): 
biologia, chemia

Dodatkowe przedmioty uzupełniające:
elementy prawa, angielski w medycynie, matematyczna reaktywacja

Plan nauczania

Klasa pod patronatem Wydziały Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu adresowana jest do uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. Jest to propozycja dla młodzieży chcącej w przyszłości studiować medycynę, ochronę środowiska, inżynierię biomedyczną, biotechnologię, bioinformatykę, biologię, chemię, farmację, weterynarię, psychologię lub fizjoterapię. W klasie pierwszej uczniowie realizują ze wszystkich przedmiotów podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast klasę drugą i trzecią obejmuje rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, a także mają możliwość wyboru drugiego języka spośród: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Szkoła stwarza również możliwość nauki języków: francuskiego, niemieckiego oraz chińskiego w ramach kół zainteresowań.

W klasie drugiej realizowane są następujące dodatkowe przedmioty uzupełniające: Elementy prawa (patronat naukowy nad realizacją programu autorskiego z tego przedmiotu objął Wydział Prawa i Administracji UAM, dodatkowo szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej) oraz Angielski w medycynie, natomiast w klasie trzeciej: Matematyczna reaktywacja. Innowacyjny przedmiot Angielski w medycynie poszerza znajomość języka obcego o specjalistyczną terminologię, a także przygotowuje do tłumaczenia i interpretacji tekstów naukowych. Natomiast Matematyczna reaktywacja pokazuje praktyczne zastosowanie matematyki w życiu. Ponadto młodzież realizuje projekty laboratoryjne, bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wydział Chemii UAM. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. W szkole funkcjonuje również koło turystyczne Per Pedes, które zainteresuje wszystkich miłośników górskich wycieczek i rajdów. Natomiast pasje podróżnicze można rozwijać w ramach atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych organizowanych przez naszą szkołę.